Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Pristup i korištenje ove internetske stranice je predmet Uvjeta korištenja i važećih zakona u Republici Hrvatskoj. Korištenjem ovih stranica prihvatili ste te Uvjete. Ukoliko ih ne možete ili ne želite prihvatiti, nemojte koristiti ovu stranicu, niti preuzimati bilo kakav materijal sa nje. Navitas Pondera može izmijeniti ove Uvjete bilo kada u bilo koje vrijeme mijenjajući ili obnavljajući dodatke. Takve izmjene i nadopune mogu biti posljedica raznih, pa i zakonskih odredbi, pa određeni dijelovi mogu biti izričito istaknuti na određenim lokacijama ovih internet stranica.

 

Autorsko pravo

Sva prava pridržana.
Sva autorska prava i ostala intelektualna prava vlasništva teksta, slika, zvuka i ostalog materijala na ovoj stranici su vlasništvo Navitas Pondere, ukoliko drugačije nije naznačeno. Slobodni ste koristiti ovu stranicu i reproducirati dijelove za nekomercijalne, informacijske ili osobne potrebe, uz naznaku jasno naznačene izjave da su takvi dijelovi preuzeti sa internet stranice Navitas Pondere, pri čemu autorska prava ostaju isključivo u vlasništvu Navitas Pondere. Nije dopušteno nikakvo reproduciranje dijelova ove stranice u komercijalne svrhe, niti se dopušta modificiranje ili uključivanje u neki drugi rad, publikaciju ili internet stranicu.
Nikakva druga licenca nije odobrena.

 

Sadržaj

Informacije na ovoj internet stranici su objavljene u dobroj namjeri za informativne namjere. Molimo da se na objavljene informacije ne oslanjate zbog neke specifične potrebe, jer ne dajemo garanciju za potpunu točnost ili kompletnost objavljenih informacija. Iako se svi objavljeni podaci redovito provjeravaju i ažuriraju, pritom postupajući s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu neki podaci možda mogu i zastarjeti. Stoga se ne može jamčiti za ažurnost, točnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama.
Navitas Pondera zadržava pravo nadopune i izmjene sadržaja ove stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Niti jedna objavljena informacija ili njen dio ne predstavlja niti znači poziv za ulaganje ili bilo kakvo drugo sudjelovanje u vlasništvu Navitas Pondere.
Niti Navitas Pondera, niti bilo koja druga strana uključena u stvaranje, proizvodnju ili predstavljanje ove internet stranice ne snosi odgovornost za bilo koje direktne, indirektne, slučajne ili djelomične štete nastale kroz pristup, korištenje, greške ili nemogućnost korištenja prilikom prijenosa sadržaja ove stranice internet mrežom.

 

Isključenje odgovornosti

Navitas Pondera ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovim internetskim stranicama.
To se posebice odnosi na neprihvaćanje odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovim stranicama i njihov prikaz. Osim toga, Navitas Pondera ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog kašnjenja ili kvarova u prijenosu za koje sama nije nadležna. Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba.
Ovime se izričito isključuje odgovornost Navitas Pondere za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba. Navitas Pondera ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu do koje bi moglo doći zbog pogrešne dostave ili gubitka poštanskih pošiljaka te ikakvih kvarova u prijenosu, pogrešaka, prekida, kašnjenja, propusta ili kvarova, kao i bilo zakonitog bilo protupravnog djelovanja na tehničku opremu i druge sustave u vlasništvu Navitas Pondere. Navitas Pondera ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog preinaka na programu koje unese sâm korisnik ili neka treća osoba.

 

Zaštita privatnosti

Navitas Pondera poštuje privatnost posjetitelja na naše internet stranice i prikupljat će osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika samo u slučaju kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama, na njih ćemo se oslanjati kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. Nećemo prodavati ni koristiti te podatke, niti ćemo ih prenositi trećoj strani bez pristanka korisnika.
Svaka promjena u politici privatnosti biti će objavljena na ovoj web stranici.